مصوبه بانك مركزي در خصوص دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري

مصوب 1399/11/29 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه بانك مركزي در خصوص دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري

احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 431353 /98 مورخ 12 /12 /1398 موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 29 /11 /1398 شوراي محترم پول و اعتبار در خصوص لزوم امهال مطالبات واحدهاي توليدي كه داراي بدهي غيرجاري ميباشند، به استحضار ميرساند، شوراي محترم پول و اعتبار در يك هزار و سيصد و نهمين جلسه مورخ 21 /11 /1399، با هدف مساعدت به بنگاه هاي توليدي در سالي كه مزين به نام "جهش توليد" مي باشد، با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تمديد مهلت استفاده از مزاياي مصوبه ياد شده موافقت نمود و بدين ترتيب مهلت مذكور در تبصره (2) ذيل بند «الف» بخشنامه فوق الذكر، تا پايان شهريورماه سال 1400 تمديد گرديد. بر اين اساس، مؤسسه اعتباري موظف است بنا به درخواست واحدهاي توليدي مشمول، مطالبات از آن ها را كه تمام يا بخشي از آن غيرجاري شده است، براي يك بار و حداكثر به مدت پنج (5) سال، با اخذ ميزان (5 /7 درصد) از مانده بدهي و با دوره تنفس شش ماهه در چارچوب "دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري"، امهال نمايد.

با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396 به تمامي واحد هاي ذي ربط آن بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد./5100504/حف

مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقرارت بانكي
حميدرضاغني آبادي الهام چيت سازان
02 - 3215 3816