مصوبه در خصوص ابلاغ فهرست شهرستانهاي غيربرخوردار از اشتغال در سال 1399

مصوب 1399/11/25 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه در خصوص ابلاغ فهرست شهرستانهاي غيربرخوردار از اشتغال در سال 1399

به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 118646 /ت 57915هـ مورخ 17 /10 /1399 هيات وزيران منضم به فهرست شهرستان هاي غيربرخوردار از اشتغال در سال 1399، جهت اجرا ابلاغ مي شود.
با توجه به حكم مقرر در بند 3 مصوبه ياد شده،‌ كليه طرح هايي كه در شهرستان هاي موضوع فهرست پيوست مصوبه مزبور از ابتداي سال 1399 به بهره برداري مي رسند يا مجوز تاسيس مي گيرند، ‌مي توانند از امتيازات موضوع اين تصويب نامه در چارچوب جزء 3 بند (پ) ماده 32 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور برخوردار شوند.

محمود عليزاده