بخشنامه قوه قضائيه درخصوص پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي

مصوب 1399/11/18 رئيس قوه قضائيه
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه قوه قضائيه درخصوص پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي   
مصوب 1399,11,18

با توجه به نتايج موثر عملكرد ستاد پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي در دوره هاي گذشته و نظر به برگزاري انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري، ششمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ميان دوره اي مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي و در اجراي قوانين و مقررات مربوط، از جمله ماده 34 قانون انتخابات رياست جمهوري با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره 2 آن و ماده 67 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي،‌ مصوب 1378 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبني بر ايجاد تشكيلات قضايي در هر شهرستان يا بخش و مواد 24، 33، 38، 68، 69، 70، 71، 73 و تبصره 2 ماده 38 قانون انتخابات رياست جمهوري، مواد 55، 57، 58،‌ 59، 61،‌ 65 و 66 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و همچنين مواد 39 و 67 قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و به منظور پيشگيري از وقوع جرم در محدوده قوانين و مقررات در سه مرحله قبل، حين و پس از برگزاري انتخابات، ضروري است ضمن تشكيل هر چه سريع تر ستاد پيشگيري و رسيدگي به جرايم و تخلفات انتخاباتي در مركز و شهرستان هاي سراسر كشور به شرح زير، با هماهنگي و برنامه ريزي مناسب، منسجم و اثربخش نسبت به پيشگيري از جرايم انتخاباتي اقدام و با قيد تسريع برخورد قانوني به عمل آيد:

الف – تركيب اعضاء ستاد مركزي و ستادهاي استاني و شهرستاني به قرار زير است:

يك – اعضاء ستاد مركزي:
1 – دادستان كل كشور (رييس ستاد):
2 – معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه (دبير ستاد)؛
3 – نمايندگان شوراي نگهبان، وزارت كشور، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسيج مستضعفان، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و صدا و سيما؛
4 – رييس كل دادگستري استان تهران و دادستان عمومي و انقلاب تهران؛
5 – رييس سازمان بازرسي كل كشور.

تبصره 1 – رياست ستاد مي تواند متناسب با موضوع از ساير دستگاه ها و نهادهاي ذيربط دعوت نمايد.

تبصره 2 – با توجه به حضور رييس كل دادگستري استان تهران و دادستان تهران در ستاد مركزي نيازي به تشكيل ستاد استان تهران نيست.

دو – اعضاء ستاد استاني (مركز استان)
1 – رييس كل دادگستري استان (رييس)؛
2 – معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان (دبير)؛
3 – دادستان مركز استان؛
4 – مسئولين دستگاه ها و نهادهاي متناظر ستاد مركزي در استان؛
5 – بازرسي كل استان در سازمان بازرسي كل كشور.

تبصره 1 – رييس ستاد استان مي تواند به تناسب موضوع از ساير دستگاه ها و نهادها دعوت نمايد .

تبصره 2 – رؤساي دادگستري شهرستان مي توانند بدون حق رأي در ستاد مركز استان شركت نمايند.

سه – اعضاي ستاد شهرستانها
در كليه شهرستانهاي استان ستاد مشابهي با مسئوليت رييس دادگستري شهرستان و با تركيب رده متناظر استاني، زير نظر ستاد استاني وظايف محوله را انجام دهند.

ب – وظايف ستادهاي مذكور به قرار زير است:

1 – پايش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعاليت هاي انتخاباتي و اتخاذ تدابير و تمهيدات پيشگيرانه با هدف پيشگيري از جرايم انتخاباتي؛

2 – ايجاد هماهنگي بين دستگاه ها و نهادهاي عضو ستاد در جهت پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي؛

3 – تبيين و تعيين برنامه هاي پيشگيرانه و نحوه اجراي آن ها در زمينه پيشگيري از جرايم احتمالي؛

4 – هماهنگي و تعامل مداوم با هيات هاي اجرايي و نظارت بر انتخابات و ساير دستگاه ها و نهادهاي مسئول در زمينه برگزاري هر چه بهتر انتخابات و پيشگيري از وقوع جرايم مصرح در قانون؛

5 – انعكاس فوري شرح وقايع و جرايم مهم به ترتيب و ستاد استاني و ستاد مركزي؛

6 – توجيه، ارشاد و انذار تشكل ها، احزاب، گروه ها، ستادهاي تبليغاتي، اشخاص حقيقي و حقوقي با هدف بازدارندگي و پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي؛

7 – اطلاع رساني، تشريح و توضيح مفاد قانون و جرايم و مجازات هاي قانوني از طريق رسانه هاي جمعي با هدف ارتقاء آگاهي هاي عمومي، كاهش و پيشگيري از بروز جرايم انتخاباتي؛

8 – انعكاس رسمي اقدامات مجرمانه دستگاه ها، نهادها يا اشخاص به مراجع صالح.

تبصره 1 – ارشاد و راهبري ستادهاي استاني و شهرستاني و نظارت بر آن ها به ترتيب بر عهده ستاد مركزي و ستادهاي متناظر استاني مي باشد.

تبصره 2 – دبيرخانه ستاد مركزي زير نظر معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه و دبيرخانه ستاد استاني زير نظر رييس كل دادگستري استان تشكيل خواهد شد.

تبصره 3 – ستادها در سطح شهرستان ها و استان ها هر هفته يكبار گزارش اقدامات و فعاليت هاي خود را به ترتيب به ستاد استاني و ستاد مركزي ارسال مي نمايند.
تبصره 4 – گزارش نهايي عملكرد ستاد مركزي و ستادها در استان ها و شهرستان ها به وسيله دبير ستاد مركزي جمع بندي و در پايان انتخابات به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال مي گردد.

پ – وظايف روساي كل دادگستري
رؤساي كل دادگستري هاي سراسر كشور موظفند شعبي از دادگاه ها و دادسراهاي حوزه قضايي تحت تصدي خود را به منظور رسيدگي خارج از نوبت به جرايم انتخاباتي اختصاص دهند.

سيد ابراهيم رئيسي