تصويب نامه در خصوص قابل كسر بودن مانده زيان تاييد شده و مستهلك نشده شركت پشتيباني امور دام كشور

مصوب 1399/11/15 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص قابل كسر بودن مانده زيان تاييده شده و مستهلك نشده شركت پشتيباني امور دام كشور   
مصوب 1399,11,15

هيئت وزيران در جلسه 15 /11 /1399 به پيشنهاد شماره 26605 /020 مورخ 4 /12 /1398 وزارت جهاد كشاورزي و استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در اجراي ماده (147) و بند (12) ماده (148) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدي آن، مانده زيان تأييد شده و مستهلك نشده شركت پشتيباني امور دام كشور مربوط به سال هاي 1395 و قبل از آن، قابل كسر و استهلاك از درآمد مشمول ماليات مشخصه سال هاي 1396 و بعد از آن است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور