تصويب نامه در خصوص تمديد مهلت واگذاري مستقيم سهام شركت هاي تابعه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد

مصوب 1399/11/15 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تمديد مهلت واگذاري مستقيم سهام شركت هاي تابعه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد
مصوب 1399,11,15

هيئت وزيران در جلسه 15 /11 /1399 به پيشنهاد شماره 125962 مورخ 13 /7 /1399 وزارتخانه ‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

مهلت مندرج در بند (6) اصلاحي تصويب ‌نامه شماره 131073 /ت49588هـ مورخ 28 /7 /1392، موضوع تصويب ‌نامه شماره 100002 /ت50887هـ مورخ 2 /9 /1393، در مورد رديف ‌هاي (2)، (4) و (7) جدول شماره (1) تصويب‌ نامه شماره 141598 /ت45352هـ مورخ 22 /7 /1391 تا پايان سال 1400 تمديد مي‌ شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور