تعيين پاداش آخر سال (عيدي) كارمندان در سال 1399

مصوب 1399/11/15 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تعيين پاداش آخر سال (عيدي) كارمندان در سال ۱۳۹۹
مصوب 1399,11,15

هيئت وزيران در جلسه 15/ 11/ 1399 به پيشنهاد شماره ۵۸۴۴۷۳ مورخ 4/ 11/ 1399 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت - مصوب ۱۳۷۴- و ماده (۷۵) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب ۱۳۸۶- تصويب كرد:

۱- دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۹۵- و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي ايران مجازند به كاركنان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و قضات كه به طور تمام وقت اشتغال به كار دارند (به استثناي كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار)، مبلغ ثابت پانزده ميليون (000/ 000/ 15) ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۹ به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاه هاي اجرايي پرداخت نمايند.

تبصره ۱- پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين بند توسط دستگاه هاي مزبور و تمام واحدهاي وابسته و تابع و ساير واحدهايي كه اجراي مقررات در مورد آنها مستلزم ذكر نام است، ممنوع مي باشد. ذي حسابان و مديران امور مالي دستگاه هاي اجرايي مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش كنند.

تبصره ۲- پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) موضوع اين بند به كاركنان خريد خدمت، قراردادي و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۹ است و در هر حال ميزان عيدي اين گونه افراد از پنجاه درصد (50%) رقم مذكور كمتر نخواهد بود.

۲- ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) بازنشستگان، مستمري بگيران، حقوق وظيفه از كارافتادگي، حقوق وظيفه وراث مستخدمين متوفاي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي بازنشستگي و نيز شهدا و جانبازان از كارافتاده كلي نيز به مبلغ ثابت پانزده ميليون (000/ 000/ 15) ريال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگي يا دستگاه اجرايي ذي ربط قابل پرداخت است.

تبصره - عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگي كشوري كه در سال 1399 حقوق عائله مندي، اولاد و بيمه خدمات درماني آنها را صندوق مذكور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. ساير مواردي كه مشمول صندوق هاي موضوع اين بند نيستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرايي، سازمان يا شركت دولتي ذي ربط قابل پرداخت است.

۳- خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويب نامه، تمام وقت محسوب مي شود و معلمان حق التدريس نسبت به ساعات تدريس مشمول اين تصويب نامه خواهند بود.

۴- شركت هاي دولتي موظفند از پرداخت هر مبلغي تحت عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين تصويب نامه به مديران و اعضاي هيئت مديره خودداري كنند. مسئوليت اجراي اين بند بر عهده مديرعامل و ساير مديران ذيربط است. سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شركت ها مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش كنند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور