اعلام خارج شدن تصويب نامه شماره 9082 /99 /م /ت 57628 هـ مورخ 1399/03/27 از طبقه بندي خيلي محرمانه

مصوب 1399/11/15 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اعلام خارج شدن تصويب نامه شماره 9082 /99 /م /ت 57628 هـ مورخ 27 /3 /1399 از طبقه بندي خيلي محرمانه
مصوب 1399,11,15

در اجراي ماده (4) اصلاحي آيين نامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات موضوع تصويب نامه شماره 17433 /ت 28764 هـ مورخ 4 /4 /1382، تصويب نامه شماره 9082 /99 /م /ت 57628 هـ مورخ 27 /3 /1399 از طبقه بندي "خيلي محرمانه" خارج مي شود.

اسحاق جهانگيري – معاون اول رييس جمهور