نظر مشورتي 7/99/1501 مورخ 1399/10/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/10/27
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
چنانچه قاضي بدوي فرزند رئيس دادگاه تجديد نظر باشد آيا جهت رد براي رسيدگي وجود دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
بند «و» قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بند «ج» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به فرضي است كه دادرس يا همسر و فرزند او در موضوع پرونده نفع شخصي داشته باشد و فرض استعلام كه رئيس شعبه دادگاه تجديد نظر استان پدر قاضي صادركننده رأي دادگاه بدوي (كه مورد تجديد نظرخواهي قرار گرفته) است، از موارد «رد دادرس» خروج موضوعي دارد.