نظر مشورتي 7/99/1404 مورخ 1399/10/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/10/27