بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص دستورالعمل درج شناسه ملي سند (شمس) در كليه مكاتبات دستگاه هاي اجرايي

مصوب 1399/10/22 سازمان اداري و استخدامي كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.