مصوبه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در خصوص ابلاغ مصوبات يكصد و يكمين جلسه ستاد مذكور مورخ 17 دي 1399

مصوب 1399/10/17 ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در خصوص ابلاغ مصوبات يكصد و يكمين جلسه ستاد مذكور مورخ 17 دي 1399

سلام عليكم
با احترام، پيرو دعوتنامه شماره 245621 /60 مورخ 13 /10 /1399،به استحضار مي رساند؛ يكصد و پنجمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، به استناد ماده (61) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آئين نامه اجرايي آن، روز چهارشنبه مورخ 17 /10 /1399 برگزار و پس از بررسي و طرح نظرات اعضاي ستاد، تصميمات زير اتخاذ كه جهت اجراء در موعد مقرر، اطلاق مي گردد:

الف ) در اجراي بند (4) مصوبات يكصد و دومين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد - ابلاغي به شماره 226487 /60 مورخ 23 /9 /1399 - در خصوص تعيين تكليف فوري بدهي معوق واحدهاي تسهيلات گيرنده از صندوق توسعه ملي

1 - دبيرخانه ستاد؛ با دعوت از نمايندگان تام الاختيار دستگاه هاي ذيربط، صندوق توسعه ملي، بانك هاي عامل و معاونت هاي تخصصي وزارتخانه هاي مربوطه، در اسرع وقت، نسبت به برگزاري جلسات مورد نظر، جهت تشخيص واحدهاي مشمول بند (4) مصوبات يكصد و دومين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد ( ابلاغي طي شماره 226487 /60 مورخ 23 /9 /99) به نحو مقتضي اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به يكصد و ششمين جلسه ستاد گزارش نمايد.

2 - واحدهايي كه وفق مصوبات مربوط به جلسات موضوع بند (1)، مشمول بهره مندي از حمايت مصوبه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد تشخيص داده مي شوند، تا تعيين تكليف نهايي توسط صندوق توسعه ملي در بانك هاي عامل، از سرفصل بدهكاران غيرجاري خارج خواهند شد.

ملاحظه : در صورتي كه واحدهاي توليدي مشمول بند (2) مصوبات، تا تاريخ تعيين شده، نسبت به انجام تعهدات خود اقدام ننمايند، از شموليت حمايت معينه، خارج مي گردند.

ب ) ارائه گزارش عملكرد استان كردستان در خصوص آخرين وضعيت واحدهاي راكد شهرك هاي صنعتي، واحد هاي تملك شده بانك ها، واحدهاي بحراني و مشكل دار، معادن راكد، واحدهاي داراي پرونده هاي قضايي و مشمول ماده 141 و ارائه برنامه مشخص براي فعال سازي و بهره مندي حداكثري از واحدها و معادن موصوف

3 - پس از ارائه گزارش مربوطه توسط مسئولين محترم استان كردستان (استاندار، معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري و رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان) و با توجه به هدف گذاري هاي ابلاغي، مقرر گرديد: كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان كردستان، نسبت به پيگيري موارد زير اقدام و نتيجه را به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد:

1 /3 – تعيين تكليف وضعيت (185) واحد صنعتي راكد در سطح استان

2 /3 – تلاش در جهت احياي تعداد (47) واحد سهم استان، از مجموع (2000) واحد صنعتي راكد مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي كشور كه مقرر است؛ طي سالجاري تعيين تكليف و احياء گردند.

3 /3 – برنامه ريزي مناسب جهت مولدسازي (24) معدن منجمد و غير فعال استان، از مجموع (1020) معدني كه طبق هدف گذاري سالجاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، در برنامه احياء، مولدسازي و بازگشت به چرخه توليد قراردارند.

4 /3 - پيگيري لازم جهت تعيين تكليف تعداد (25) واحد توليدي تحت تملك شبكه بانكي استان و تلاش در راستاي احياء و بازگشت واحدهاي موصوف به چرخه توليد، با استفاده از ظرفيت "دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري" - ابلاغي مورخ 11 /9 /1399 بانك مركزي .

5 /3 - انجام اقدامات لازم براي حل و فصل مشكلات مجموعاً (4) واحد بحراني و (9) واحد مشكل دار استان و مراقبت و صيانت از آنها، تا زمان بازگشت به شرايط عادي .

6 /3 – تعيين تكليف قانوني (15) واحد ورشكسته يا مشمول ماده (141) قانون تجارت سطح استان، با همكاري مراجع ذي ربط قضايي.

7 /3 – پيگيري جدي در راستاي تعيين تكليف فوري تعداد (3) واحد توليدي داراي پرونده قضايي در استان، از طريق مراجع مرتبط قضايي.

ج ) حل و فصل مشكلات و بهره مندي حداكثري از ظرفيت توليد و اشتغال واحدهاي صنعتي منتخب استان كردستان: {1 - شركت لاستيك بارز كردستان 2 – شركت زرين بنا پارسيان 3 - شركت تعاوني هتل شادي 4 - شركت صنايع فولاد كردستان شهرستان قروه 5 - شركت صنايع فولاد كردستان شهرستان بيجار 6 - شركت پتروشيمي بعثت كردستان 7 - شركت گسترش تاير رازي}

4 - در خصوص واحد توليدي "لاستيك بارز كردستان" مقرر گرديد:

1 /4 – متقاضي؛ درخواست افزايش دوره مشاركت مدني را به بانك صنعت و معدن ارائه و باتوجه به موافقت اوليه نماينده صندوق توسعه ملي، با بررسي اين درخواست، بانك عامل با هماهنگي آن صندوق، جهت افزايش دوره مشاركت و تقسيط بدهي، متناسب با توان بازپرداخت شركت، اقدامات لازم را براي آخرين بار به عمل آورد.

2 /4 - بانك صنعت و معدن، از هرگونه اقدام اجرايي و انتقال نام شركت به سرفصل بدهكاران غيرجاري بانك خود داري نمايد

3 /4 - شركت متعهد مي گردد، ظرف مدت شش ماه، نسبت به ارسال مدارك، مستندات و گزارش اقدامات بعمل آمده در ارتباط با رعايت نسبت مالكانه، به بانك صنعت و معدن اقدام نمايد.

5 - در خصوص واحد توليدي "زرين بنا پارسيان"، با عنايت به مصوبات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان و توافقات به عمل آمده في مابين متقاضي، صندوق توسعه ملي و بانك عامل و از آنجاييكه تهيه صورت مالي واحد مذكور در مرحله پيش نويس بوده و براي حسابرسي ارسال شده و تا (10) روز آينده آماده خواهد شد و تسهيلات با نرخ (33000) ريال تسعير شده و نسبت مالكانه شركت (2) درصدمي باشد، اقدامات زير صورت پذيرد:

1 /5 – متقاضي متعهد گرديد در صورت هاي مالي آتي، از نرخ تسعير ارز مناسب استفاده نموده و به نحوي افزايش سرمايه دهد كه نسبت مالكانه ي حداقل (20) درصد رعايت شود.

2 /5 – بع توجه به موافقت اوليه نماينده صندوق توسعه ملي با بررسي در خواست متقاضي، بانك عامل؛ درخواست افزايش (24) ماه به دوره مشاركت مدني طرح را به صندوق ارسال تا مراحل نصب ماشين آلات و تجهيزات و راه اندازي پروژه تا پايان ارديبهشت ماه 1400 به پايان برسد.

6 - در خصوص "شركت تعاوني 385 هتل شادي" مقرر گرديد:

1 /6 – با عنايت به نامه شماره 2455 /112 /ص مورخ 9 /7 /1399، مديركل امور مالياتي استان كردستان، عنوان معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم به دادگستري كل كردستان و نامه شماره 801 /1089 /9038 مورخ 9 /7 /1399 معاون قضايي رئيس كل و دبير ستاد استاني پيگيري اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي دادگستري استان كردستان، خطاب به معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و دبير ستاد مركزي پيگيري اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي قوه قضائيه و نظر به موافقت رئيس مركز علوم دادخواهي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، با رسيدگي به پرونده نامبرده حداكثر ظرف مدت (10) روز، مقرر شد؛ موضوع با نظر مساعد در هيئت مذكور مطرح و نتيجه حداكثر تا تاريخ 30 /10 /1399، به دبير خانه ستاد منعكس گردد.

2 /6 - نظر به ضرورت تمديد مهلت تخصيص تسهيلات مصوب پروژه فوق الذكر از منابع بانك گردشگري و مذاكره و هماهنگي انجام شده با مديرعامل بانك موصوف، مقرر شد؛ مهلت مناسبي از سوي بانك عامل اعمال، تا متقاضي نسبت به پيگيري فرآيند مصرح در بند 1 /6 و ارائه مدارك و مستندات قانوني مورد نياز براي اخذ تسهيلات مذكور اقدام نمايد.

7 - در خصوص مشكلات طرح هاي سرمايه گذاري : "صنايع فولاد كردستان شهرستان قروه"، "صنايع فولاد كردستان شهرستان بيجار"، "پتروشيمي بعثت كردستان" و "گسترش تاير رازي"، با عنايت به تصريح نام پروژه هاي مذكور در "سند توسعه كردستان" و متضمن ابلاغية رياست محترم جمهوري، تحت شماره 24282 مورخ 8 /3 /1396،در خصوص مصوبات شوراي توسعه كردستان، مبني بر اينكه؛
"همه دستگاه هاي اجرايي با اقدام سريع، پيشنهادات مربوط به خودشان را اجرايي و گزارش نمايند"
و دستورات صادره معاون اول محترم رئيس جمهور؛ طي نامه شماره 22382 مورخ 31 /2 /1396، به عنوان اعضاء محترم هيأت دولت، بدين شرح:
"اعضاء محترم دولت؛
مسائل توسعه استان كردستان بايد به طور جدي در دستور كار همه دستگاه ها قرار گيرد، در موارد پيشنهاد شده اقدام لازم انجام شود."
و نيز طي ابلاغيه مجدد ايشان، به شماره 147292 مورخ 6 /11 /1397 و به شرح زير؛
"اعضاء محترم دولت؛
با توجه به اهميت توسعه استان كردستان، لطفا نسبت به اجراي مصوبات اقدام لازم بنمائيد و نتيجه را اعلام كنيد."
مقرر گرديد؛ كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان كردستان، نسبت به انجام آخرين پيگيري ها از دستگاه هاي مسئول اقدام و گزارش دقيقي از روند اجراي مصوبات مرتبط با هر يك از طرحها و پروژه هاي چهارگانه فوق را جهت انجام اقدامات بعدي ظرف مدت (10) روز به وزارت كشور اعلام نمايد.

د ) ساير مصوبات

8- به منظور رعايت بند (ب) ماده (5) "قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني - مصوب 15 /2 /98"، مبني بر اينكه : «دستگاه هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند كالاها و خدمات مورد نياز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندي هاي داخلي مندرج در سامانه موضوع ماده (4) اين قانون تأمين كنند. خريد كالاها و خدمات خارجي (اعم از آنكه از بازار داخلي يا خارجي خريداري شوند) كه محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانندي هاي داخلي مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.» و با در نظر داشت تبصره (1) ذيل اين بند، بدين شرح:
«چنانچه دستگاه هاي موضوع ماده (2) اين قانون، ضرورتي براي تامين كالاها يا خدمات خارجي – كه مشابه محصول داخلي دارند – داشته باشند، بايد مراتب را با امضاي بالاترين مقام دستگاه مركزي و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي اعلام كنند. در صورت تأييد بالاترين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت حد نصاب تبصره (2) اين ماده، دستگاه مجاز خواهد بود، نسبت به تأمين كالاي خارجي اقدام كند»، مقرر گرديد؛ اقدامات ذيل انجام گيرد:

1 /8 - هر يك از دستگاه هاي اجرايي، نظارتي، قضايي و بخش خصوصي (اعم از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، خانه صنعت، معدن و تجارت) و ...، در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تخطي دستگاه هاي موضوع ماده (2) قانون مذكور در اين زمينه، نسبت به انعكاس مراتب به همراه مستندات مربوطه، به دبيرخانه ستاد و كار گروه تسهيل و رفع موانع توليد استان ها اقدام نمايند.

2 /8 –دبيرخانه ستاد؛ در صورت دريافت گزارش موضوع بند (1 /11)، نسبت به بررسي اوليه و متعاقباً انعكاس آن به هيئت نظارت موضوع ماده (19) اين قانون (مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت) و عنداللزوم ساير مراجع ذيربط، اقدام و نتيجه نهايي را به ستاد منعكس مي نمايد.

9 - در استمرار اقدامات حمايتي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، در راستاي رفع موانع و مشكلات واحدهاي توليدي و طرح هاي نيمه تمام سرمايه گذاري دستگاه هاي دولتي و نهادها، مقرر شد؛ وزارت نفت نسبت به بازنگري و به روز رساني آخرين وضعيت واحدهاي توليدي و طرح هاي سرمايه گذاري نيمه تمام، مندرج در نامه شماره 203315 مورخ 2 /11 /1397 وزارت كشور و متضمن ابلاغيه هاي شماره 147197 مورخ 6 /11 /1397 رئيس جمهور محترم و 153937 مورخ 17 /11 /1397 معاون اول محترم رئيس جمهور، اقدام و گزارش مربوطه را به همراه پيشنهادات لازم، به دبيرخانه ستاد تسهيل ارائه نمايد.

ملاحظه: دبيرخانه ستاد؛ با انجام بررسي هاي لازم در ليست اعلامي از سوي وزارت نفت، موضوع بررسي مشكلات مربوط به واحدهاي مشمول ماده (61) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آئين نامه اجرايي آن را در دستور كار پيگيري و اقدام كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد و عنداللزوم ستاد قرار خواهد داد.

بابك دين پرست