بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص اصلاح تاريخ اجراي بخشنامه سازمان مورخ 14 آبان 1399

مصوب 1399/10/22 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص اصلاح تاريخ اجراي بخشنامه سازمان مورخ 14 آبان 1399
مصوب 1399,10,22

پيرو بخشنامه شماره 60 /99 /200 مورخ 14 /08 /1399 و با عنايت به نامه شماره 128639 /2 مورخ 25 /8 /1399 مدير كل محترم دفتر وزارتي مبني بر موافقت وزير محترم اموراقتصادي و دارايي با تاريخ پيشنهادي سازمان امور مالياتي كشور براي اجراي اصلاحيه مواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 /4 /1394 بدينوسيله اعلام مي دارد:
مفاد تغييرات مواد 2 و 3 آيين نامه مذكور كه طي بخشنامه شماره 2 و 3 آيين نامه مذكور كه طي بخشنامه شماره 60 /99 /200 مورخ 14 /8 /1399 ابلاغ شده، در مواردي كه براي صاحبان مشاغل تكاليف بيشتري نسبت به آيين نامه قبلي ايجاد مي نمايد از عملكرد سال 1400 (1 /1 /1400) اجرايي بوده و درخصوص ساير صاحبان مشاغل از عملكرد سال 1398 (1 /1 /1398) اجرايي مي باشد.

اميد علي پارسا