تصويب نامه در خصوص ادغام روستاهاي دوريسان ، نسمه ، سرگران و چوريژي به شهر پاوه

مصوب 1399/10/17 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص ادغام روستاهاي دوريسان ، نسمه ، سرگران و چوريژي همراه با مكان و مزارع
مصوب 1399,10,17

هيئت وزيران در جلسه 17 /10 /1399 به پيشنهاد شماره 84094 مورخ 30 /4 /1398 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362 - تصويب كرد:

روستاهاي دوريسان، نسمه، سركران و چوريژي دهستان شمشير بخش مركزي شهرستان پاوه استان كرمانشاه و مزرعه‏ ها و مكان‌ هاي تابع آنها به شهر پاوه ملحق مي ‏شوند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور