معاف شدن مركز ملي يون درماني ايران از پرداخت تعرفه هاي مربوط به تاييديه هاي اسناد حمل تجهيزات و اخذ خدمات كنسولي از طريق سفارت ايران در وين

مصوب 1399/10/17 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

معاف شدن مركز ملي يون درماني ايران از پرداخت تعرفه هاي مربوط به تاييديه هاي اسناد حمل تجهيزات و اخذ خدمات كنسولي از طريق سفارت ايران در وين
مصوب 1399,10,17

هيئت وزيران در جلسه 17 /10 /1399 به پيشنهاد شماره 8667 مورخ 25 /9 /1399 سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

مركز ملي يون درماني ايران از پرداخت تعرفه‌ موضوع رديف هاي (58) تا (60) جدول شماره (1) پيوست آيين نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي موضوع تصويب نامه شماره 58117 / 52422هـ مورخ 17 /5 /1395 و اصلاحات بعدي آن از طريق سفارت جمهوري اسلامي ايران در وين معاف مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور