تصويب نامه در خصوص ادغام روستاي خانقاه از توابع دهستان مكريان غربي و روستاي سيدآباد از توابع دهستان آختاچي غربي در بخش مركزي شهرستان مهاباد

مصوب 1399/10/17 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص ادغام روستاي خانقاه از توابع دهستان مكريان غربي و روستاي سيدآباد از توابع دهستان آختاچي غربي در بخش مركزي شهرستان مهاباد
مصوب 1399,10,17

هيئت وزيران در جلسه 17 /10 /1399 به پيشنهاد شماره 56560 مورخ 23 /4 /1399 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب كرد:

روستاي خانقاه دهستان مكريان‌ غربي و روستاي سيدآباد دهستان آختاچي ‌غربي بخش مركزي شهرستان مهاباد استان آذربايجان‌ غربي به شهر مهاباد ملحق مي‌ شوند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور