تامين اعتبار براي تكميل طرح ساماندهي و انتقال زهاب هاي تجمع يافته شركت كشت و صنعت نيشكر در استان خوزستان

مصوب 1399/10/16 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تامين اعتبار براي تكميل طرح ساماندهي و انتقال زهاب هاي تجمع يافته شركت كشت و صنعت نيشكر در استان خوزستان
مصوب 1399,10,16

هيئت وزيران در جلسه 14 /10 /1399 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -، براي تكميل طرح ساماندهي و انتقال زهاب هاي تجمع يافته شركت كشت و صنعت نيشكر در استان خوزستان به منظور پيشگيري از وارد شدن خسارات به يگان هاي نظامي مستقر در مرز، جلوگيري از گسترش ورود زهاب به كشور عراق و رفع مشكلات مردم خرمشهر و كشاورزان منطقه در اختيار شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 – شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور