تصويب نامه در خصوص مسافرت هاي مورد نظر با استفاده از هواپيماي اختصاصي

مصوب 1399/10/16 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص مسافرت هاي مورد نظر با استفاده از هواپيماي اختصاصي
مصوب 1399,10,16

هيئت وزيران در جلسه 14 /10 /1399 به پيشنهاد شماره 1111691384 مورخ 8 /10 /1399 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (31) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – تصويب كرد تصويب كرد:
مسافرتهاي موضوع نامه ياد شده با استفاده از هواپيماي اختصاصي مجاز است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور