نظر مشورتي 7/99/1442 مورخ 1399/10/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/10/08
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
دادسرا قرار منع تعقيب را صرفاً به وكيل شاكي ابلاغ كرده كه وي نيز در مهلت مقرر به قرار صادره اعتراض نكرده است. چنانچه شاكي به قرار مذكور اعتراض كند، دادگاه چه تكليفي دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، مستفاد از مواد 2 و 6 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در تضمين حقوق اصحاب دعوا و از جمله حق اطلاع از نتيجه دادرسي و حق برخورداري از وكيل و با لحاظ ماده 177 اين قانون كه قواعد و اصول عام مربوط به ابلاغ مقرر در قانون آيين دادرسي مدني نسبت به تصميمات نهايي مراجع قضايي كيفري نيز حاكم است؛ بنابراين جز در موارد خاص نظير مواد 350، 404 و 417 قانون فوق الذكر كه حكم ديگري در قانون تعيين شده است، با توجه به تبصره ماده 47 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قرارهاي نهايي دادسرا و از جمله قرارهاي موقوفي و منع تعقيب در مواردي كه اصحاب دعوا داراي وكيل با حق وكالت در مرحله بالاتر باشند، بايد به وكلاي آن ها ابلاغ شود و مبدأ مهلت ها و مواعد اعتراض، از تاريخ ابلاغ به وكيل محاسبه مي شود. ثانياً، چنانچه پس از مهلت مقرر قانوني در خصوص قرار منع تعقيب صادرشده از سوي دادسرا لايحه اعتراض تقديم شود، دادسرا مكلف است آن را ولو اين كه خارج از مهلت باشد، اخذ و ضميمه پرونده كند و به دادگاه ذي¬صلاح ارسال دارد. دادگاه نيز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر مي كند. قرار رد مذكور با توجه به اصل قابليت تجديد نظر آراي دادگاه¬ها و با اتخاذ ملاك از مواد 432 و 440 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 حسب مورد قابل تجديد نظر (اعتراض) در دادگاه تجديد نظر استان يا ديوان عالي كشور است.