نظر مشورتي 7/99/1314 مورخ 1399/10/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/10/06
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
از آن جا كه به موجب تبصره ماده 45 الحاقي به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 امكان بهره مندي مرتكبين جرايم موضوع اين قانون در مواردي كه محكوميت آن ها بيش از پنج سال مجازات حبس باشد از نهادهاي ارفاقي از جمله تعليق اجراي مجازات آزادي مشروط و... وجود ندارد ولي قانون گذار با هدف كاهش جمعيت كيفري زندان ها در تبصره 2 ماده 9 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 در مقام توسعه و گسترش شمول نظارت تحت سامانه هاي الكترونيكي حبس هاي تعزيري درجه 2 و درجه 3 و درجه 4 را نيز پس از گذراندن يك چهارم مجازات حبس، قابل اعمال دانسته است. حال سؤال اين است: الف- نظارت تحت سامانه هاي الكترونيكي از جمله پابند الكترونيكي از نظر ماهيت حقوقي جزء نهادهاي ارفاقي است يا نوعي از شيوه و روش اجراي مجازات سالب آزادي؟ ب- با توجه به تبصره ماده 45 الحاقي به قانون پيش گفته، صدور حكم به نظارت تحت سامانه هاي الكترونيكي از جمله پابند درباره محكوميت به حبس بيش از پنج سال در جرايم مرتبط با مواد مخدر موضوع قانون اخيرالذكر ممكن است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با توجه به اين كه اجراي مجازات حبس تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي با هدف مقنن از وضع تبصره ماده 45 الحاقي به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر داير بر حتميت اجراي مجازات ها منافات ندارد، بنابراين اعمال نظام آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي كه ناظر به شيوه ي اجراي مجازات حبس است از قلمرو مصاديق نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره ماده 45 قانون پيش گفته خارج است.