نظر مشورتي 7/99/1413 مورخ 1399/10/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/10/06
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
چنانچه زوجه به عنوان خواهان درخواست طلاق به جهت احراز شرايط وكالت موضوع ماده 26 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 را تقديم كند و دادگاه پس از رسيدگي خواسته خواهان را احراز كند، آيا بايد گواهي عدم امكان سازش صادر كند يا حكم بر احراز شرط وكالت؟ رأي صادره تا چه مدت اعتبار دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
موردي كه زوجه به استناد تحقق شرايط اعمال وكالت متقاضي طلاق است، متفاوت از موارد صدور حكم طلاق است و اين نوع درخواست در واقع اعمال حق زوج است كه با وكالت زوجه صورت مي گيرد. لذا دادگاه علاوه بر احراز شرايط اعمال وكالت، گواهي عدم امكان سازش نيز صادر مي كند و مدت اعتبار اين گواهي همان است كه در ماده 34 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 معين شده است.