راي شماره 969 هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال نامه شماره 121/7463ـ 1399/3/11 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختياري با عنوان عدم نياز به استعلام از شهرداري‌ها جهت صدور يا تمديد پروانه كسب و الزام به استعلام از شهرداري در اجراي ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

مصوب 1399/08/20
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.