تصويب نامه جهت اصلاح رديف (4) جدول مصوبه شماره 1810305 مورخ 1396/12/28 در خصوص سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران براي طرح توسعه خط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي (خط لوله تبريز-خوي–اروميه)

مصوب 1399/09/10 شوراي اقتصاد
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه جهت اصلاح رديف (4) جدول مصوبه شماره 1810305 مورخ 1396/12/28 در خصوص سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران براي طرح توسعه خط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي (خط لوله تبريز-خوي–اروميه)

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 10 /9 /1399 درخواست شماره 823 -2 /20 مورخ 19 /12 /1398 آن وزارت در خصوص اصلاح رديف 4 جدول مصوبه شماره 1810305 مورخ 28 /12 /1396 شوراي اقتصاد، به منظور سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران براي طرح توسعه خطوط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي (خط لوله تبريز- خوي – اروميه) را به استناد ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بررسي و مشروط به رعايت موارد ذيل و ساير قوانين و مقررات ذي ربط مورد تصويب قرار داد:

1- ميزان سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از مبلغ دوهزار و سيصد و هشتاد و سه ميليارد و دويست و هيجد ميليون (000 /000 /218 /383 /2) ريال به مبلغ چهارهزار و سيصد و يك ميليارد و دويست و نه ميليون (000 /000 /209 /301 /4) ريال به شرح جدول ذيل افزايش مي يابد.
جدول سرمايه گذاري از محل منابع داخل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
«توسعه خطوط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي (خط لوله تبريز- خوي – اروميه)»
واحد: ميليون ريال


-عنوان طرح

تاريخ اجرا

اهداف كمي

عملكرد اعلامي سرمايه گذاري تا پايان سال 1398

سرمايه گذاري سال 1399

سرمايه گذاري سال 1400

سرمايه گذاري سال هاي بعد

جمع كل سرمايه گذاري

شروع

خاتمه

توسعه خطوط انتقال فرآورده هاي نفتي (خط لوله تبريز- خوي – اروميه)

1392

1401

انتقال فرآورده هاي نفتي

269/ 694/ 2

940/ 016/ 1

000/ 450

000/ 140

209/ 301/ 4

2- رعايت ملاحظات و شرايط زيست محيطي الزامي است.

3- رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (مصوب 15 /2 /1398 مجلس شوراي اسلامي) الزامي است.

4- رعايت مفاد مصوبه شماره 87610 مورخ 24 /7 /1395 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص «نظام نامه پيوست فناوري و توسعه توانمندي هاي داخلي در قراردادهاي بين المللي و طرح هاي مهم ملي» الزامي است.

5- وزارت نفت موظف است گزارش عملكرد اين مصوبه را هر شش ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه كشور (دبيرخانه شوراي اقصاد) و ساير مراجع ذي ربط ارسال نمايد.
- ساير مفاد مصوبه قبلي به قوت خود باقي است.

محمدباقر نوبخت