تصويب نامه در خصوص ايجاد 186 پست سازماني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

مصوب 1399/08/21 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص ايجاد 186 پست سازماني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
مصوب 1399,08,21

هيئت وزيران در جلسه 21 /8 /1399 به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (الف) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 - تصويب كرد:
ايجاد (186) پست سازماني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور