تصويب نامه در خصوص تخصيص اعتبار از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

مصوب 1399/08/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تخصيص اعتبار از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مصوب 1399,08,18

هيئت وزيران در جلسه 18 /8 /1399 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1- مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال اعتبار هزينه اي از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393-، به سازمان اورژانس كشور اختصاص مي ‌يابد تا براي امدادرساني و امور مرتبط با ارايه بهينه خدمات اورژانس هوايي به هموطنان (از جمله بيمه و ساير هزينه ‌هاي مربوط به بالگردهاي نيروهاي مسلح) هزينه شود.

2- وزارتخانه ‌هاي كشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت بحران كشور موظفند گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال كنند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور