مصوبه درخصوص علي زيني وند به عنوان استاندار كرمان

مصوب 1399/08/21 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.