تصويب نامه در خصوص انتصاب آقاي علي زيني وند به عنوان استاندار كرمان

مصوب 1399/08/21 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تعيين آقاي علي زيني وند به عنوان استاندار كرمان
مصوب 1399,08,21

هيئت وزيران در جلسه 21 /8 /1399 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آقاي علي زيني وند به عنوان استاندار كرمان تعيين مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري