مصوبه در خصوص مجوز امضاي موقت موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين

مصوب 1399/08/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه در خصوص مجوز امضاي موقت موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين  

هيئت وزيران در جلسه 18 /8 /1399 به پيشنهاد شماره 02 /100 /183756 مورخ 17 /12 /1398 وزارت راه و شهرسازي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي - مصوب 1371- تصويب كرد:

وزارت راه و شهرسازي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين ‌المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 142871 مورخ 28 /6 /1389 معاونت حقوقي رييس جمهور اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رئيس جمهور