مصوبه بانك مركزي در خصوص افزايش سقف مانده تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به بنگاه هاي توليدي

مصوب 1399/08/21 شوراي پول و اعتبار
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه بانك مركزي در خصوص افزايش سقف مانده تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به بنگاه هاي توليدي

احتراما، بدينوسيله به استحضار مي رساند شوراي محترم پول و اعتبار در يكهزار و سيصد و دومين جلسه مورخ 29 /7 /1399 و با هدف حمايت از توليد مقرر نمود :
«سقف مانده تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به بنگاه هاي توليدي تا 90 درصد فروش سال گذشته بنگاه مذكور بر مبناي اعتبارسنجي انجام شده توسط بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي افزايش يابد.»
با عنايت به مصوبه مذكور، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396 به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك /مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانكي


حميدرضا غني آبادي
02-3215

الهام چيت سازان
3816