مصوبه بانك مركزي درخصوص شوراي پول و اعتبار با موضوع افزايش گردش اعطايي به بنگاه هاي توليدي

مصوب 1399/08/21 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.