مصوبه درخصوص اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 54568/ت 56724 هـ مورخ 6 مرداد 1398، عبارت لغايت 1398/6/31 به عبارت لغايت 1399/12/29

مصوب 1399/08/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.