رأي شماره 819 و 820 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام تعارض، به كارگيري نيروهاي طرحي خارج از مقررات قانون مديريت خدمات كشوري بوده و پرداخت حقوق و مزاياي آنها از محل تأمين اعتبار اختصاص يافته جهت اجراي طرح مي باشد و متفاوت با كاركنان قراردادي و رسمي و پيماني هستند. نتيجتأدادنامه هاي صادره مبني بر رد شكايت صحيح و منطبق با موازين قانوني است

مصوب 1399/06/25
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.