رأي شماره 816 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بندهاي 26 و 32 تعرفه سال 1398، بند 32 تعرفه سال 1396 و تبصره 2 تعرفه سال 1396 و تعرفه نحوه تعيين وصول بها خدمات مديريت پسماند عادي شهر شوراي اسلامي شهر بهشهر از تاريخ تصويب

مصوب 1399/06/25
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.