رأي شماره 815 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعمال ماده 13 نسبت به بند 5 ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر ميانه صادر شد

مصوب 1399/06/25
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.