رأي شماره 813 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بندهاي 2 و 4 فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شوراي اسلامي شهر يزد از تاريخ تصويب آن

مصوب 1399/06/25
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.