بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي بند و جزء(2-4) بند و تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور درمورد صدور اسناد تسويه خزانه

مصوب 1399/08/17 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي بند و جزء(2-4) بند و تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور درمورد صدور اسناد تسويه خزانه
مصوب 1399,08,17

به پيوست آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء (4 – 2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 51719 /ت 57869 هـ مورخ 12 /05 /1399 هيأت محترم وزيران منضم به بخشنامه شماره (1) معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور، موضوع فرآيندها و نحوه تسويه و تهاتر بدهي هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) و ...با بدهي اشخاص ياد شده به دولت از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه، كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1398 ايجاد شده باشد، براي اجرا ابلاغ مي گردد.

اميد علي پارسا