تصويب نامه در خصوص عدم دريافت و يا تعويق اجاره بهاي اماكن استيجاري به بخش خصوصي در در دستگاه هاي اجرايي بر پايه مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا

مصوب 1399/08/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص قرارداد اجاره اماكن در اختيار بخش خصوصي با توجه به محدوديتهاي مقرر توسط ستاد ملي مقابله با كرونا
مصوب 1399,08,14

هيأت وزيران در جلسه 14 /8 /1399 به پيشنهادهاي شماره 02 /100 /97393 مورخ 27 /7 /1399 وزارت راه و شهرسازي و شماره 198550 مورخ 11 /8 /1399 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

با توجه به محدوديت هاي مقرر توسط ستاد ملي مقابله با كرونا و عدم امكان انتفاع از اماكن استيجاري به ترتيب و ميزان پيش بيني در قرارداد اجاره و به تبع عدم تحقق دين ناشي از قرارداد اجاره، كليه دستگاه هاي اجرايي مي توانند بر پايه مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا و تشخيص و احراز موضوع، حسب مورد و به تناسب،‌ همه يا بخشي از اجاره بهاي اماكن يادشده به بخش خصوصي را تا پايان اسفندماه سال 1399 دريافت نكنند و يا پرداخت اجاره بها يا بازپرداخت تسهيلات بهره برداران مزبور را تا پايان همه گيري بيماري كرونا و يا حداكثر به مدت يك سال هر كدام كه زودتر تحقق يافت، به تعويق بيندازند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري