تصويب نامه در خصوص انتشار اوراق خريد دين كالايي مصالح ساختماني

مصوب 1399/08/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تسهيل تأمين مالي پروژه هاي بخش مسكن توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1399,08,14

هيأت وزيران در جلسه 14 /8 /1399 به پيشنهاد شماره 02 /100 /154569 مورخ 21 /10 /1398 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است زمينه لازم براي انتشار اوراق خريد دين كالايي مصالح ساختماني را فراهم نموده و ضوابط و مقررات لازم در اين خصوص را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تعيين و ابلاغ نمايد.

2 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تسهيل تأمين مالي پروژه هاي بخش مسكن و با لحاظ مسئوليت هاي اصلي بانك مسكن در اين بخش، امكان تأسيس صندوق هاي زمين و ساختمان توسط بانك مسكن را در اسرع وقت بررسي نموده و با تسهيل شرايط اقدامات لازم را به عمل آورد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري