تصويب نامه در خصوص طرح مصوبات مراعاي دومين جلسه شوراي عالي مسكن

مصوب 1399/08/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.