بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اصلاح مواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

مصوب 1399/08/14 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اصلاح مواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم
مصوب 1399,08,14

پيرو بخشنامه ‌هاي شماره ۷۲ /۹۶ /۲۰۰ مورخ ۲۵ /۵ /۱۳۹۶، ۴۱ /۹۶ /۲۰۰ مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۹۶ و ۱۱۸ /۹۴ /۲۰۰ مورخ ۹ /۱۲ /۱۳۹۴ موضوع ابلاغ آيين‌ نامه اجرايي موضوع ماده ۹۵ اصلاحي قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ و اصلاحيه‌ هاي آن، بر اساس پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، مواد ۲ و ۳ آيين ‌نامه مذكور به شرح ذيل اصلاح و براي اجرا ابلاغ مي ‌گردد:

۱- ماده (۲) آيين ‌نامه و تبصره‌ هاي آن حذف و متن ذيل جايگزين آن شود:
ماه ۲- صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ‌ها و معيارهايي از قبيل نوع و حجم فعاليت به شرح ذيل گروه‌ بندي مي ‌شوند:
۱- گروه اول؛
۲- گروه دوم؛
۳- گروه سوم.
الف- گروه اول:
اشخاص ذيل از لحاظ انجام تكاليف موضوع اين آيين ‌نامه جزو مؤديان گروه اول محسوب مي‌ شوند.
۱- كليه واردكنندگان و صادركنندگان.
۲- صاحبان كارخانه‌ ها و واحدهاي توليدي و بهره‌ برداران معادن داراي پروانه بهره ‌برداري از وزارتخانه ‌ها يا مراجع ذيربط.
۳- صاحبان هتل‌ هاي سه ستاره و بالاتر.
۴- صاحبان بيمارستان‌ ها، زايشگاه‌ ها، درمانگاه‌ ها، كلينيك ‌هاي تخصصي.
۵- صاحبان مشاغل صرافي.
۶- صاحبان فروشگاه‌ هاي زنجيره‌ اي داراي مجوز فعاليت از وزارتخانه و يا مراجع ذيربط.
۷- صاحبان مؤسسات حسابرسي، حسابداري و دفترداري،‌خدمات مالي و ارائه ‌دهندگان خدمات مديريتي، مشاوره ‌اي، انفورماتيك و طراحي سيستم.
۸- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريايي و هوايي اعم از مسافري و يا باربري.
۹- ساير صاحبان مشاغل و حرفي كه درآمد ابرازي (فروش كالا يا فروش توأم كالا و ارائه خدمت) بر اساس اظهارنامه مالياتي عملكرد دو سال قبل (اظهارنامه تسليمي خرداد ماه هر سال مبناي تعيين گروه‌ بندي سال بعد از تسليم اظهارنامه عملكرد مي‌ باشد. به عنوان مثال، مبلغ فروش و ساير درامدهاي مندرج در اظهارنامه مالياتي عملكرد سال ۱۳۹۷ مبناي گروه‌ بندي سال ۱۳۹۹ مي ‌باشد) يا آخرين درآمد قطعي شده (فروش كالا يا فروش توأم كالا و ارائه خدمت) آن‌ ها بيش از مبلغ پنجاه و پنج ميليارد ريال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعي حداكثر تا پايان دي ماه سال قبل به شخص مؤدي يا نماينده قانوني وي).
ب- گروه دوم:
ساير صاحبان مشاغل و حرفي كه درآمد ابرازي (فروش كالا يا فروش توأم كالا و ارائه خدمت) دوسال قبل آنها و يا آخرين درآمد قطعي شده آنها( فروش كالا يا فروش توأم كالا و ارائه خدمت) بيش از هجده ميليارد ريال و مساوي يا كمتر ازمبلغ پنجاه و پنج ميليارد ريال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعي حداكثر تا پايان دي ماه سال قبل به شخص مودي يا نماينده قانوني وي.)
ج: گروه سوم:
صاحبان مشاغلي كه در گروه هاي اول و دوم قرار نمي‌ گيرند جزو گروه سوم محسوب مي‌ شوند.
‌تبصره ۱ - سازمان مي تواند در صورت تشخيص ضرورت تا پايان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به گروه اول براساس نوع فعاليت را تهيه و از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه ‌هاي كثيرالانتشار و يا از طريق تشكل ‌هاي صنفي و حرفه ‌اي ذي ‌ربط به موديان مالياتي اعلام ‌‌نمايد. موديان اخيرالذكر از ابتداي سال مالياتي بعد از اعلام مكلف به اجراي تكاليف تعيين شده مربوط به گروه اول خواهند بود.
تبصره ۲ - در مواردي كه موديان صرفا به فعاليت ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، پنجاه درصد ( ۵۰%) نصاب‌ هاي تعيين شده مبناي گروه بندي مي‌ باشد.
تبصره ۳ - در مشاغل مشاركتي اعم از اختياري يا قهري، درآمد ابرازي و يا قطعي شده مشاركت ملاك عمل مي ‌باشد.
تبصره ۴ - صاحبان مشاغل و حرف موضوع اين آيين‌ نامه در اولين سال ايجاد(تأسيس) به استثناء مودياني كه به واسطه موضوع فعاليت جزو گروه اول طبقه ‌بندي شده اند، جزو گروه سوم محسوب و از سال سوم فعاليت به بعد مي بايست بر اساس نصاب ‌هاي مقرر طبقه بندي شده و نسبت به انجام تكاليف قانوني عمل نمايند.
تبصره ۵ - تسليم اظهارنامه گروه‌هاي بالاتر توسط صاحبان مشاغلي كه در گروه هاي پايين ‌تر قرار دارند (صاحبان مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه اول يا دوم ارائه نمايند يا صاحبان مشاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تسليم نمايند) منعي ندارد، لكن صرف انجام اين امر مودي را در گروه هاي بالاتر قرار نخواهد داد.

۲- در ماده ۳ آيين ‌نامه عبارت "فرم اظهارنامه ‌هاي مالياتي براي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل (گروه‌ هاي اول، دوم و سوم) موضوع اين آيين نامه بايد حداقل شامل موارد زير باشد:" جايگزين عبارت قبلي صدر ماده ۳ آيين نامه اجرايي يادشده مي گردد. همچنين عبارت "اشخاص حقوقي و" ذيل ماده ۳ قبل ازعبارت "گروه اول:" و نيز در تبصره اين ماده قبل از عبارت "صاحبان مشاغل" اضافه مي شود.

مفاد تغييرات فوق از عملكرد سال ۱۴۰۰ (1 /1 /1400) اجرايي مي‌ باشد.

اميدعلي پارسا