بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص اصلاح بخشنامه شماره 200/98/80 مورخ 27 آبان 1398 درمورد دادنامه 73 مورخ 27 فروردين 1398

مصوب 1399/08/14 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص اصلاح بخشنامه شماره 80 /98 /200 مورخ 27 آبان 1398
مصوب 1399,08,14

درمورد دادنامه 73 مورخ 27 فروردين 1398 با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اجراي دادنامه شماره 73 مورخ 27 /1 /1398، پاراگراف (بند) آخر بخشنامه شماره 80 /98 /200 مورخ 27 /8 /1398 به اين شرح اصلاح مي گردد و از تاريخ 12 /4 /1378 لازم الاجراء مي باشد.
بنابراين وجوهي كه بابت مهدكودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن كالا و ... به عنوان مصاديق ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15 /08 /1384 و يا بر اساس مقررات استخدامي مربوطه، در حدود قانون يا متعارف، به كليه كاركنان پرداخت مي شود با ارائه اسناد و مدارك از شمول حكم مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج مي باشد.

اميدعلي پارسا