بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم

مصوب 1399/08/14 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم
مصوب 1399,08,14

پيرو بخشنامه شماره 9 /99 /210 مورخ 20 /1 /1399 به پيوست تصوير اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر اينكه در بند (3) ضوابط اجرايي ياد شده، بعد از عبارت «موسسه خيريه حمايت از بيماران مبتلا به سرطان نور» عبارت «موسسه خيريه راه ايمان مهر، موسسه خيريه زنجيره اميد و جامعه خيرين مدرسه ساز» اضافه مي شود، جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

محمود عليزاده