تصويب نامه درخصوص تقسيمات كشوري شهرستان خاتم استان يزد

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان خاتم استان يزد
مصوب 1399,08,11

هيأت وزيران در جلسه 11 /8 /1399 به پيشنهاد شماره 129928 مورخ 1 /7 /1398 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – مصوب 1362 – تصويب كرد:‌

الف – در بخش مركزي شهرستان خاتم استان يزد، دهستان شهرياري از تركيب روستاها، مزرعه ها و مكان هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه ها و مكان هاي زير ايجاد مي شود:‌
1 – شهرياري عليا 2 – شهرياري سفلي 3 – اسلام آباد چاه منج 4 – تلمبه سربرزي 5 – چاه ابوالفضل 6 – چاه بهزاد ضرغامي 7 – چاه جلال كيوان 8 – چاه حاج رضاعلي جعفري 9 – چاه حسيني 10 – چاه خدامراد بابري 11 – چاه خورميزي 12 – چاه غنچعلي بقري 13 – چاه محمود قرايي 14 – فيض آباد 15 – يحيي آباد.

ب – روستاي شهرياري عليا به عنوان مركز دهستان شهرياري تعيين مي شود.

پ – در شهرستان خاتم، بخش چاهك از تركيب دهستان هاي چاهك و شهرياري ايجاد مي شود.

ت – روستاي چاهك به عنوان مركز بخش چاهك تعيين مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

نقشه