تصويب نامه درخصوص تقسيمات كشوري در شهرستان بوئين زهرا استان قزوين

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تغييرات تقسيمات كشوري در مورد دهستان زهراي بالا بخش مركزي شهرستان بوئين زهرا در استان قزوين  
مصوب 1399,08,11

هيأت وزيران در جلسه 11 /8 /1399 به پيشنهاد شماره 29955 مورخ 18 /2 /1398 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – مصوب 1362 – تصويب كرد:‌

1 – روستاي عصمت آباد مركز دهستان زهراي بالا بخش مركزي شهرستان بوئين زهرا استان قزوين، به شهر تبديل و به عنوان شهر عصمت آباد شناخته مي شود.

2 – مركز دهستان زهراي بالا به روستاي خونان تغيير مي يابد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري