تصويب نامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان گيلان

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان گيلان  
مصوب 1399,08,11

هيئت وزيران در جلسه 11 /8 /1399 به پيشنهاد شماره 24876 مورخ 11 /2 /1398 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – مصوب 1362 – تصويب كرد:

1 – مركز دهستان چوكام بخش خمام شهرستان رشت استان گيلان، به روستاي اشليك تغيير مي يابد.

2 – دهستان فرشكي از تركيب روستاها، مزرعه ها و مكان هاي بيح، جيرسرچوكام، ميان كل، بي جرودكل، پرشكي چوكام، جيرسرباقرخاله، لله گاه، مرغداري موحدي خواه، مركز اكوتوريسم، برنج كوبي صداقتي، مرغداري لذيذ مرغ، برنج كوبي اسلام پرست و مرغداري انديشمند، مطابق نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است،‌ در بخش خمام ايجاد مي شود.

3 – روستاي پرشكي چوكام به عنوان مركز دهستان فرشكي تعيين مي شود.

4 – بخش چوكام از تركيب دهستان هاي چوكام و فرشكي در شهرستان رشت ايجاد مي شود.

5 – روستاي بالامحله چوكام با تغيير نام به چوكام، به عنوان مركز بخش چوكام تعيين مي شود.

6 – شهرستان خمام از تركيب بخش هاي مركزي (شامل دهستان هاي چاپارخانه و كته سرخمام) و چوكام در استان گيلان ايجاد مي شود.

7 – شهر خمام به عنوان مركز بخش مركزي شهرستان خمام تعيين مي شود.

8 – شهر خمام به عنوان مركز شهرستان خمام تعيين مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

نقشه