تصويب نامه در خصوص تعيين آقاي حميد ملانوري شمسي به عنوان استاندار خراسان جنوبي

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تعيين حميد ملانوري شمسي به عنوان استاندار خراسان جنوبي
مصوب 1399,08,11

هيأت وزيران در جلسه 11 /8 /1399 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي تصويب كرد:

آقاي حميد ملانوري شمسي به عنوان استاندار خراسان جنوبي تعيين مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري