تصويب نامه درخصوص تقسيمات كشوري در شهرستان تنكابن استان مازندارن

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه درخصوص تغييرات تقسيماتي بخش خرم آباد شهرستان تنكابن استان مازندران
مصوب 1399,08,11

هيأت وزيران در جلسه 11 /8 /1399 به پيشنهاد شماره 86754 مورخ 2 /5 /1398 وزارت كشور و به استناد ماده
(13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – مصوب 1362 – تصويب كرد:‌

الف – دهستان بلده شرقي از تركيب روستاها، مزرعه ها و مكان هاي زير، مطابق نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است،‌ در بخش خرم آباد شهرستان تنكابن استان مازندران ايجاد مي شود:
1 – پسكلايه بزرگ 2 – منصورآباد 3 – اكبرآباد 4 – پلهم دشت 5 – كرات كله 6 – كرف 7 – برسبور 8 – شيرج خيل 9 – ابكوله سربزرگ 10 – گيل محله 11 – لشگرك 12 – ميانكوه محله 13 – بهكله 14 – تازه آباد 15 – شيرج محله بزرگ 16 – همشبور 17 – اميرآباد 18 – نعمت آباد 19 – عزيزآباد 20 – مازوبن سفلي 21 – كنارور 22 – شانه تراش محله 23 – وربن 24 – توت باغ .

ب – روستاي نعمت آباد به عنوان مركز دهستان بلده شرقي تعيين مي شود.

پ – دهستان مياندامان از تركيب روستاها، مزرعه ها و مكان هاي زير، مطابق نقشه پيوست، در بخش خرم آباد شهرستان تنكابن ايجاد مي شود:
1 – پرچين پشته 2 – داربار 3 – عسگري آباد 4 – مهدي آباد 5 – گاويل 6 – خشك رود 7 – گرما پشته 8 – ولمرود 9 – هراتبر 10 – امام زمين 11 – خمگردن 12 – قاشق تراش محله 13 – لتاك 14 – جيرسرا 15 – سليمان محله 16 – اسدآباد 18 – صادق آباد 19 – گلعلي آباد 20 – آغوزكتي 21 – پرده سر 22 – نعيم آباد 23 – توساكتي 24 – درازلات 25 – زردكند 26 – كلاچ پا 27 – سواي 28 – ليره سر 29 – گاورگلو 30 – مرتع عزيز 31 – مرتع كاظم 32 – پردارم 33 – نرگس كوتي 34 – دهگاه كت 35 – فلك ده 36 – تسكا 37 – ننون 38 – لشم سرا 39 – قريش 40 – جلي 41 – كلامگاه 42 – دهگاه.

ت – روستاي لتاك به عنوان مركز دهستان مياندامان تعيين مي شود.

ث – بخش كوهستان از تركيب دهستان هاي دوهزار، مياندامان و سه هزار و در شهرستان تنكابن ايجاد مي شود.

ج – روستاي گلعلي آباد به عنوان مركز بخش كوهستان تعيين مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

نقشه