تصويب نامه در خصوص اصلاح تصويبنامه شماره 3622/ت 57579 هـ مورخ 20 فروردين 99 درمورد تشكيل صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله واسطه گري مالي جديد

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اصلاح تصويبنامه شماره 3622 /ت 57579 هـ مورخ 20 فروردين 99 در مورد تشكيل صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله واسطه گري مالي جديد
مصوب 1399,08,11

هيئت وزيران در جلسه 11 /8 /1399 به پيشنهاد شماره 114532 /2 مورخ 28 /7 /1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

متن زير به عنوان بند (4) به تصويب نامه شماره 3622 /ت57579ه مورخ 20 /1 /1399 با اصلاحات بعدي آن اضافه مي شود:
4 - از زمان شروع پذيره نويسي واحدهاي هر يك از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس (ETF)، كليه حقوق مالكانه سهام از جمله سود سهام، حق تقدم و سهام جايزه، متناسب با سهام مورد انتقال، متعلق به صندوق مربوط خواهد بود. سازمان خصوصي سازي مكلف است نسبت به انتقال حقوق مالكانه به صندوق اقدام نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور