تغييرات تقسيمات كشوري در خصوص شهرستان سردشت آذربايجان غربي

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تغييرات تقسيمات كشوري در خصوص شهرستان سردشت آذربايجان غربي
مصوب 1399,08,11

هيأت وزيران در جلسه 11 /8 /1399 به پيشنهاد شماره 129843 مورخ 1 /7 /1398 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – مصوب 1362 – تصويب كرد:

الف – در شهرستان سردشت استان آذربايجان غربي، ‌روستاها و مزرعه ها و مكان هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، از جمله رزگتان، زمزيران، جبرند، وليو، ورگل، شيوه اصل، بيشارب، توژل،‌ بناوه، اشترمل،‌ گورانكان، شينو، بزبله و كهنه شينو، از دهستان ملكاري بخش وزينه منتزع و به دهستان گورك سردشت بخش مركزي ملحق مي شود.

ب – مركز دهستان گورك سردشت به روستاي سي سر تغيير مي يابد.

پ – در شهرستان سردشت، بخش ربط از تركيب دهستان هاي باسك كولسه و گورك سردشت و شهر ربط ايجاد مي شود.

ت – شهر ربط به عنوان مركز بخش ربط تعيين مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

نقشه