ابلاغ تصميمات جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مورخ 6 آبان 1399

مصوب 1399/08/11 ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.