لايحه و آيين نامه اجرايي طرح ترويج حمايت و توسعه فرهنگ داوطلبانه شهر اصفهان

مصوب 1399/07/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان
پرده زمانی: مرحله تصویب:

لايحه و آيين نامه اجرايي طرح ترويج حمايت و توسعه فرهنگ داوطلبانه شهر اصفهان
مصوب 1399,07,13

لايحه شماره ۶۶۸۷‏ /۹۹‏ /س مورخ ۶‏ /۶‏ /۹۹ به همراه طرح پيشنهادي با عنوان «ترويج حمايت و توسعه فرهنگ داوطلبانه شهر اصفهان» در جلسات كميسيون اجتماعي و محيط زيست، منتهي به جلسه علني مورخ ۱۳‏ /۷‏ /۹۹ مورد بررسي قرار گرفت و طرح پيشنهادي به همراه آئين نامه اجرائي مربوطه بر اساس مفاد بند ۹ از ماده ۸۰ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي به تصويب رسيد.
يك نسخه از طرح و آئين نامه مصوب شده كه ذيل صفحات آن به مهر شوراي اسلامي شهر اصفهان ممهور گرديده به پيوست جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي به پيوست ارسال مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني
رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان