مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص پلان نقشه GIS اراضي و املاك و فهرست اسامي متصرفين و مالكان تعداد 44 پلاك باقيمانده در مسير بلوار ارغوانيه (حد فاصل ميدان شهداي هسته اي تا خيابان جي شرقي)

مصوب 1399/07/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص پلان نقشه GIS اراضي و املاك و فهرست اسامي متصرفين و مالكان تعداد 44 پلاك باقيمانده در مسير بلوار ارغوانيه (حد فاصل ميدان شهداي هسته اي تا خيابان جي شرقي)

لايحه شماره ۷۲۴۱‏ /۹۹‏ /س مورخ ۲۲‏ /۶‏ /۹۹ به همراه پلان نقشه GIS اراضي و املاك و فهرست اسامي متصرفين و مالكان تعداد ۴۴ پلاك باقيمانده در مسير بلوار ارغوانيه (حد فاصل ميدان شهداي هسته اي تا خيابان جي شرقي) كه به دليل اختلافات ملكي و ثبتي و يا عدم امكان توافق با متصرفين، باعث ركود در اجراي اين طرح عمراني داراي اولويت گرديده و تصادفات پياپي رانندگي در اين محور خسارات جاني و مالي به شهروندان و شهرداري تحميل مي نمايد، حاكي از پيشنهاد اجراي مفاد ماده ۹ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز ... با قيد يك فوريت مصوب شده در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري منتهي به جلسه علني مورخ ۱۳‏ /۷‏ /۹۹ مورد بررسي قرار گرفت و با عنايت به توجيهات ارائه شده اجراي مفاد ماده ۹ لايحه قانوني مورد اشاره در خصوص تعداد ۴۴ پلاك باقيمانده در مسير به تصويب رسيد و مقرر شد شهرداري اصفهان رأساً در خصوص اخذ مجوزهاي بعدي اقدام نمايد. (پلان GIS و فهرست مربوطه كه به امضاء رسيده و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر اصفهان مي باشد ضميمه است)

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني اعلام مي گردد.

عليرضا نصر اصفهاني
رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

صفحه 1، صفحه 2