اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1399/07/16 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1399,07,16

هيئت وزيران در جلسه 16 /7 /1399 به پيشنهاد شماره 76110 /43765 مورخ 6 /7 /1399 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در ماده (10) آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره ۳۶۴۴۲ /ت۵۵۲۸۳هـ مورخ ۹ /۴ /۱۳۹۹، بعد از عبارت "توسط سازمان برنامه و بودجه كشور" عبارت "با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351-" اضافه مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور