تصويب نامه در خصوص در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفتن لايحه الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور

مصوب 1399/07/16 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفتن لايحه الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور
مصوب 1399,07,16

هيئت وزيران در جلسه 16 /7 /1399 موافقت كرد:
در اجراي ماده (145) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، لايحه الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور، موضوع نامه شماره 88839 /55761 مورخ 8 /7 /1397، در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور